Algemene voorwaarden

De kleine lettertjes, maar wel belangrijk. Onze instelling is om op een open, vriendelijke manier met onze cliënten te communiceren. Het belang van de cliënt staat voorop en wij staan open voor kritiek. Aarzel niet om die te uiten als U daar (onverhoopt) aanleiding toe ziet, samen proberen we tot een oplossing te komen. Sommige zaken moeten ook zakelijk worden geregeld, vandaar de door ons gehanteerde algemene voorwaarden, die U hieronder kunt lezen.

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR GERAEDTS

1. Begrippen/toepasselijkheid
1.1. Onder opdrachtnemer wordt verstaan: de eenmanszaak Advocatenkantoor Geraedts of diens werknemer die een opdracht van een opdrachtgever aanvaardt.
1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan: degene die opdrachtnemer opdracht geeft zijn belangen te behartigen of van advies te voorzien.
1.3. Onder toevoeging wordt verstaan: gesubsidieerde rechtsbijstand als bedoeld in de Wet op de Rechtsbijstand.
1.4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die opdrachtnemer met zijn opdrachtgevers sluit.

2. Tarieven
2.1. De diensten van opdrachtnemer worden verleend tegen het tarief zoals dat in de offerte, de opdracht, de opdrachtbevestiging of enige bijlage daarvan is genoemd, dan wel tegen de eigen bijdrage welke bij verlening van een toevoeging wordt vastgesteld.
2.2. De tarieven zijn exclusief kosten van derden (verschotten), daaronder begrepen van overheidswege opgelegde dan wel op te leggen heffingen, deurwaarderskosten, griffierechten, kosten van getuigen of deskundigen, kosten van uittreksels of kosten te maken vanwege een in te schakelen overige derde.
2.3. Indien de opdracht langer dan één jaar duurt, kan opdrachtnemer de overeengekomen tarieven, niet zijnde de eigen bijdrage bij verlening van een toevoeging, verhogen.

3. Totstandkoming en uitvoering van de opdracht
3.1. Een opdracht komt tot stand door de aanvaarding van een offerte door opdrachtgever of de aanvaarding van een opdracht door opdrachtnemer, al dan niet door ondertekening van de offerte, opdracht of een aanvraag om een toevoeging.
3.2. Indien een voorschotbetaling overeengekomen is, komt de opdracht pas definitief tot stand indien deze betaling door opdrachtnemer ontvangen is.
3.3. Bezwaren tegen een opdracht of de daaraan verbonden voorwaarden dienen binnen vijf dagen na het tot stand komen van de opdracht schriftelijk door opdrachtnemer ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de opdracht en de daaraan verbonden voorwaarden geacht worden te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.
3.4. Indien namens opdrachtgever een toevoeging wordt aangevraagd, is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de toevoeging verleend wordt.
3.5. De aanvraag of verlening van een toevoeging, dan wel de vergoeding van kosten door een derde, is geen voorwaarde voor de totstandkoming of uitvoering van de opdracht.
3.6. Indien en zodra een toevoeging wordt afgewezen, wordt opdrachtgever aangemerkt als een betalende cliënt conform de geldende tarieven van opdrachtnemer, ook als deze afwijzing nog niet onherroepelijk is. In dat geval is opdrachtgever tevens een voorschotbetaling van minimaal € 500,00 vermeerderd met BTW verschuldigd, terwijl opdrachtnemer gerechtigd is de verdere uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het voorschot ontvangen is. Indien opdrachtgever nadien alsnog voor een toevoeging in aanmerking komt, worden eventueel door hem teveel betaalde bedragen gerestitueerd.
3.7. Afwijzing van een toevoeging verplicht opdrachtnemer niet daar bezwaar tegen te maken of enig ander rechtsmiddel in te stellen.
3.8. Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds aanvullende voorschotten te verlangen ter dekking van lopende en voorzienbare kosten.
3.9. De declaraties zijn voorzien van een verantwoording van de bestede tijd, tenzij het kosten van derden betreft, tussen partijen een vaste prijs/het incassotarief overeengekomen is, of het een declaratie wegens een eigen bijdrage in het kader van een toevoeging betreft. Bezwaren tegen de tijdverantwoordingen dienen binnen tien dagen na declaratiedatum schriftelijk door opdrachtnemer ontvangen te zijn, bij gebreke waarvan de verantwoording geacht wordt te zijn goedgekeurd door opdrachtgever.

4. Betaling
4.1. De betalingstermijn welke op declaraties van opdrachtnemer staat vermeld, wordt geacht een voor de voldoening bepaalde termijn te zijn in de zin van art. 6:83 sub a BW. Een betaling is tijdig, indien deze door opdrachtnemer is ontvangen uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn.
4.2. Niet tijdige of volledige betaling van enige declaratie of een (aanvullend) voorschot, geeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat de betaling daarvan ontvangen is.
4.3. Niet tijdige of volledig betaling van enige declaratie, geeft opdrachtnemer het recht aanspraak te maken op rente van 2 % per maand of gedeelte daarvan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot en met de dag der algehele voldoening.
4.4. Indien opdrachtgever, na aangemaand te zijn tot betaling binnen een termijn van 14 dagen, niet is overgegaan tot volledige betaling, kan opdrachtnemer jegens opdrachtgever aanspraak maken op buitengerechtelijke kosten ten bedrage van 15 % van de hoofdsom. Deze buitengerechtelijke kosten wordt opdrachtgever eveneens verschuldigd bij het tot stand komen van een betalingsregeling of uitstel van betaling. Indien opdrachtgever een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, worden de buitengerechtelijke kosten vastgesteld overeenkomstig de geldende regelgeving bij of krachtens de wet.

5. Opzegging opdracht
5.1. Een opdracht kan te allen tijde worden opgezegd door opdrachtgever, met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
Voor een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt deze opzegtermijn niet.
5.2. Opdrachtnemer kan de opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden, tenzij:
– opdrachtgever de declaraties niet binnen de gestelde termijnen voldoet, of
– nalaat een (aanvullend) voorschot te voldoen, of – er sprake is van een vertrouwensbreuk, in welk geval opdrachtnemer de opdracht onmiddellijk, zonder opzegtermijn, kan opzeggen.
5.3. Indien een opdracht wordt opgezegd, zullen de reeds verrichte werkzaamheden tot en met de beëindigingsdatum van de opdracht aan opdrachtgever in rekening worden gebracht voor zover dat nog niet is geschied, alsmede eventuele nakomende kosten verband houdende met de opdracht. In dat geval zullen alle declaraties en bijkomende rente en kosten direct opeisbaar zijn.
Versie 2013.1

6. Retournering stukken
Bij het einde van de opdracht zullen de stukken van opdrachtgever desgewenst door opdrachtnemer aan opdrachtgever geretourneerd worden, doch niet eerder dan nadat alle declaraties en bijkomende rente en kosten voldaan zijn.

7. Aansprakelijkheid
7.1. Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door hem of zijn personeel gemaakte fouten indien en voor zover de verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geldende eigen risico.
7.2. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor termijnverloop, wettelijk of anderszins, in geval van beëindiging van de opdracht of de opschorting van de uitvoering daarvan.

8. Toepasselijk recht/geschillen
8.1. Op alle opdrachten en geschillen daaruit voortvloeiende is Nederlands recht van toepassing.
8.2. Op de dienstverlening van opdrachtnemer is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur consumenten van toepassing.
8.3. Wanneer opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt hij zijn bezwaren eerst voor aan opdrachtnemer. Deze tracht samen met opdrachtgever tot een oplossing te komen, waarbij geheimhouding onder alle omstandigheden wordt gewaarborgd.
8.4. Opdrachtgever dient zijn klacht voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
8.5. Opdrachtnemer zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht opdrachtnemer de bezwaren naar de mening van opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur consumenten. Deze weg staat ook voor opdrachtgever open wanneer opdrachtnemer niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren deze schriftelijk heeft afgehandeld.
8.6. De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van indienen van de klacht bij die commissie. Opdrachtgever kan het reglement opvragen bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600 2509 LP Den Haag.
8.7. Opdrachtgever kan zijn klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van opdrachtnemer indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
8.8. Opdrachtnemer kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.
8.9. Is sprake van dienstverlening aan een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door opdrachtnemer wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een opdrachtgever die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is alleen sprake van bindend advies indien opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij dit niet dan is op de incasso arbitrage van toepassing. Betreft het geschil de opdracht van een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan voorziet het reglement in arbitrage.
8.10. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van opdrachtnemer en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 25.000,00. Opdrachtgever kan hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer hij de hoogte van de claim beperkt tot € 25.000,00 en hij schriftelijk afstand doet van het meerdere.
8.11. Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 25.000,00. Dit betekent dat opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 25.000,00 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.
8.12. De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.
8.13. De toepasselijkheid van de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur komt tot stand door de totstandkoming van de opdracht.
8.14. In gevallen waarin de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur geen toepassing vindt, is bij uitsluiting de Nederlandse rechter bevoegd of, indien zulks voortvloeit uit de geldende wet- en regelgeving, de daartoe bevoegde autoriteit der Nederlandse Orde van Advocaten.

Reacties zijn gesloten.